Regulamin

Regulamin zakupu e-booków

Katarzyna Radziejewska Kancelaria Mediacyjna
ul. Sadowa 18A;  62-052 Komorniki

I. POJĘCIA

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.

 2. Sprzedawca – Katarzyna Radziejewska Kancelaria Mediacyjna, Sadowa 18A, 62 -052 Komorniki, NIP 6671103641,

 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,

 4. Towar – e-booki, które można nabyć w ramach sklepu,

 5. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonego e-booka, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży e-booka na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zakupu e-booków od Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej kblaszczyk.adwokat.pl w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane,  

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

        a) warunki i zasady składania zamówień w ramach Sklepu,

        b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są e-booki,

        c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

   1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,

 2. zainstalowania aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet,

 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

IV. ZASADY SPRZEDAŻY E-BOOKÓW

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową kblaszczyk-adwokat.pl, a następnie dokonać wyboru e-booka, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej,

 2. Wybór przez Klienta zamawianych e-booków dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.

 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okna oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 4. Realizacja zamówienia zawierającego e- book rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

 5. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę ”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia zapłaty.

 6. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca zamówione e-booki,

 7. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 6 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w treści zgodnej z Regulaminem.

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki,

 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen e-booków prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 3. Płatność za zakupiony e-book odbywa się za pośrednictwem sytemu Przelewy24,

 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, chyba że klient zgłosi chęć otrzymania faktury w formie papierowej.

VI.  FORMA DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów elektronicznych Realizacja następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego e-booka,

VII. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.

 2. Jeżeli e-book został dostarczony do Klienta, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).

  1. ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW E-BOOK

 1. Zakup upoważnia do korzystania z e-booka Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku,

 2. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

 3. wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie czy inne rozpowszechnianie towaru lub jego fragmentów jest zabronione. Zakupiony towar nie może być przedmiotem dystrybucji i sprzedaży handlowej.

IX. REKLAMACJE

 1. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail: mediacje@pulspr.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, a także opisać powód składanej reklamacji.

 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 1231).

 2. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych przez Kancelaria Adwokacka Katarzyna Błaszczyk, w tym zgodnie i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).”

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy,

 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart